Menu

Spolupráce mezi slévárnou Ernst Leopold a Vysokým učením technickým v Brně

Spolupráce mezi blanenskou slévárnou a Odborem slévárenství, Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně probíhá již více než 70 let. Vyjmenovat všechny oblasti spolupráce i řešené projekty by bylo s ohledem na délku spolupráce i její rozsah mimořádně složité, ale lze zcela jistě konstatovat, že tato slévárna a spolupráce s ní byla pro Odbor slévárenství VUT v Brně i její pracovníky velice důležitá. Někteří z akademických pracovníků dokonce provozem této slévárny prošli na různých brigádách, stážích nebo i v stálém pracovním poměru. Jmenujme zde např. pana doc. Ing. Jaromíra Roučku, CSc., pana doc. Ing. Rudolfa Setničku, CSc. nebo z mladší generace Ing. Vítězslava Pernicu, Ph.D. Jsem velice rád, že tato spolupráce probíhá i v dnešní době nejen v oblasti metalurgie s docentem Záděrou a doktorem Pernicou, ale také v oblasti slévárenské technologie s Ing. Vladimírem Krutišem, Ph.D. nebo doc. Ing. Jaromírem Roučkou, CSc.

V roce 2023 se vedení slévárny Ernst Leopold rozhodlo na základě přínosné a dlouhodobé spolupráce podpořit výuku i výzkum a vývoj Odboru slévárenství, FSI, VUT v Brně finančním darem. Jednalo se o velmi významný finanční dar ve výši 250 000 Kč, který byl směřován přímo a v celé výši pouze pro potřeby Odboru slévárenství. Veškeré prostředky z tohoto daru byly využity na rekonstrukci jednak stávajících prostor a dále na vybudování zcela nové laboratoře pro výuku i výzkum v oblasti přesného lití na vytavitelný model (obr. 1). Jedná se o pracoviště pro úpravu a lepení voskových modelů a stromečků, které je využíváno nejen pro výuku slévačů, ale i pro výuku v bakalářském studijním programu v předmětu výrobní technologie, které ročně absolvuje, a tedy i těmito prostory projde více než 700 studentů. Současně s plánovaným stěhováním laboratoře formovacích směsí na Odboru slévárenství se podařilo z větší části i rekonstruovat prostory, do kterých se bude tato laboratoř v roce 2024 přesouvat.

Také díky finanční podpoře společnosti Ernst Leopold bylo možné na Odboru slévárenství uspořádat i mezinárodní kurz pro EICF (European Investment Casters’ Federation) zaměřený na technologii přesného lití na vytavitelný model, kterého se zúčastnilo 16 posluchačů z 8 zemí. Tento kurz byl po jeho absolvování účastníky hodnocen jako vynikající a v současnosti se plánuje jeho druhý ročník. Účastníci tohoto kurzu se v prakticky zaměřeném laboratorním cvičení na voskové modely seznámili a sami si vyzkoušeli metody a technologie výroby voskových vtokových soustav a lepení modelů na tyto soustavy (obr. 2). Pořádání těchto kurzů má přínos nejen pro Odbor slévárenství, ale je i skvělou reklamou pro celou fakultu i celou slévárenskou branži.

Tímto způsobem bych ještě jednou rád poděkoval společnosti Ernst Leopold a zejména jejímu panu majiteli panu Zdeňkovi Tužičkovi, za finanční podporu, která umožnila zásadně zvýšit kvalitu našich výukových i laboratorních prostor, které jsou používány také pro výzkum a vývoj v oblasti přesného lití na vytavitelný model. Tato technologie je také jedním ze základních strategických směrů, ve kterém je na Odboru slévárenství prováděn systematický dlouhodobý výzkum a vývoj.

Věřím, že spolupráce mezi slévárnou Ernst Leopold a Odborem slévárenství, FSI, VUT v Brně bude nadále probíhat a bude současně pro obě zúčastněné strany přínosná nejen z finančního a odborného hlediska, ale také dobrých a přátelských vztahů.

V Brně 5. 12. 2023

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

vedoucí Odboru slévárenství

ústav strojírenské technologie,

FSI, VUT v Brně

Další novinky

Spolupráce mezi slévárnou Ernst Leopold a Vysokým učením technickým v Brně

Spolupráce mezi blanenskou slévárnou a Odborem slévárenství, Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně probíhá již více než 70 let. Vyjmenovat všechny...

ERNST LEOPOLD A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Současná společnost směřuje nikoli pouze vpřed a „po nás potopa“, ale začíná se ohlížet za tím, co za sebou zanechává, což je bezpochyby správné. O jednotlivých...

ERNST LEOPOLD ZÍSKAL CERTIFIKACI TISAX®

Společnost Ernst Leopold s.r.o. získala na konci roku 2022 certifikaci TISAX®. Jedná se o bezpečnostní normu garantující důvěryhodnost organizace a její...